Försäkring

Försäkrings villkor


1. Försäkringstagare

Försäkringstagare enligt denna försäkring är

- privatperson eller företag som i egenskap av ursprunglig köpare ingått köpeavtal med Graded AB avseende objekt som omfattas av försäkringen enligt punkt 3 nedan,

- annan som senare gjort ett lagligt förvärv av objektet.

Försäkringen gäller inte till förmån för tredje man med säkerhetsrätt, panträtt eller liknande i objektet.


2. Försäkrad

Försäkrad enligt denna försäkring är försäkringstagaren. Detta innebär att det är endast försäkringstagarens intresse som försäkras genom försäkringen.


3. Försäkrat objekt

Försäkrat objekt enligt denna försäkring är det objekt som försäkringstagaren köpt av Graded AB och som anges i köpeavtal/inköpskvitto samt för vilket premie betalats.


4. När försäkringen gäller

Försäkringen träder i kraft från och med startdatum för prenumeration. Försäkringsperioden är en (1) månad åt gången och framgår av köpeavtalet/inköpskvittot.

Försäkringen förnyas automatiskt med en (1) månad åt gången tills den sägs upp av kunden. Försäkringen är gitlig fram tills uppsägning av prenumeration eller uppsägning av försäkring. 


5. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Sverige. För utrustning som kund prenumererar på. 


6. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för skada på det försäkrade objektet genom en oförutsedd händelse som gör objektet oanvändbart. Samt stöld eller förlust.


7. Undantag

Försäkringen är ej tillämpbar vid dessa undantag:

• Skada av mindre art (här avses t ex repor och rispor) som inte påverkar objektets användbarhet.

• Tillbehör och förbrukningsmaterial såsom lampor, batterier, film etc

• Kostnad för översyn (rengöring) av objektet, om inte denna betingas av en ersättningsbar skada

• Servicebesök/kostnad som inte är en följd av en ersättningsbar skada

• Skada som beror på felinstallation eller felmontering av annan än försäkringstagaren

• Förskingring

• Brand

• Virus, datafel, mjukvarufel eller fel i komponenter som inte följde med objektet vid köpet.

• Skada som kan ersättas genom säljarens reparationsgaranti eller annan garanti eller för skada för vilket ansvar föreligger enligt gällande konsumentköplag,


8. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav

Försäkringstagaren är skyldig att följa nedanstående säkerhetsföreskrifter som försäkringsgivaren meddelat i syfte att förhindra eller begränsa skada.


8.1 Underhåll

Det försäkrade objektet ska underhållas enligt tillverkarens eller reparatörens anvisningar.


8.2 Transport/Försändelse

Under transport eller annan försändelse ska det försäkrade objektet förpackas på ett handelsmässigt sätt. Spara gärna embalage för lättare hantering.


9. Aktsamhetskrav

Det försäkrade objektet skall handhas med normal aktsamhet så att skada så långt som möjligt förhindras. I begreppet normal aktsamhet ligger även att följa de instruktioner som framgår av bruksanvisning eller annan anvisning avseende handhavandet av objektet.


10. Ersättningsbestämmelser

Försäkringen täcker reparation av vara eller ersättning med likvärdig produkt. 


11. Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk och avskrivning.


12. Vid skada

Skada skall snarast anmälas till Graded AB / Subscriber.se via e-post info@subscriber.se dock senast inom 12 månader från det att försäkringstagaren fick kännedom om skadan. Sker skadeanmälan senare kan försäkringsersättning komma att sättas ned om försäkringsgivaren lidit skada av att det förflutit längre tid än 12 månader från skadetillfället. Köpehandling/försäkringsbevis i original skall bifogas skadeanmälan. Om objektet stulits eller förkommit skall skadan polisanmälas på den ort skadan inträffat och polisanmälan skall bifogas skadeanmälan.


13. Premiebetalning

Premien betalas löpande enligt avtal för prenumeration. 


14.1 Uppsåt och förutsebar skada

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för skada som försäkringstagaren till någon del orsakat med uppsåt.

Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.


14.2 Grov vårdslöshet

Om den försäkrade orsakat skada genom grov vårdslöshet kan den ersättning som annars skulle ha betalats till denne sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.


14.3 Bedrägliga uppgifter

Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan den ersättning som annars skulle ha betalats till denne sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.


14.4 Force majeure

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, invasion, inbördeskrig, terrorism, militära övningar, myteri, revolution eller uppror, upplopp, atomkärnsreaktion, jordbävning, vulkanutbrott, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.


14.5 Uppsägning

För uppsägning av försäkring ska det ske skriftligt till info@subscriber.se. Om hela prenumerationen sägs upp, avslutas försäkringen automatiskt. 


15. Dubbelförsäkring

Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera försäkringsbolag, är varje bolag ansvarigt mot kund som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Kunden har dock inte rätt till högre ersättning från bolagen än som sammanlagt svarar mot skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvaret mellan bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.


16. Personuppgiftslagen (PUL)

Försäkringsgivaren kommer att behandla Försäkringstagarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204(PuL)). Syftet med behandlingen är fullgörandet av de avtalsenliga åtagandena mot Försäkringstagaren. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. Personuppgifterna kan komma behandlas av andra bolag som Försäkringsgivaren samarbetar med för utförandet av det uppdrag Försäkringsgivaren har från Försäkringstagaren. Har Försäkringstagaren några frågor om detta går det bra att kontakta Försäkringsgivarens personuppgiftsombud på personuppgiftsombud@amtrustgroup.com. Enligt PuL har Försäkringstagaren rätt att begära information om- och rättelse av de personuppgifter som behandlas. Försäkringstagaren kan därför kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs till personuppgiftsombudet på adress som framgår nedan och ska vara underteckna av den sökande. Önskar Försäkringstagaren begära rättelse av felaktig personuppgift, vänligen kontakta personuppgiftsombudet. 


17. Tillämpbar lag och behörig domstol

För försäkringsavtalet gäller svensk lag. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffar utomlands.


18. Försäkringsgivare och förmedlare

Försäkringsgivare för denna försäkring är 

Graded AB

Axelsäng 101

733 94 Sala


19. Behandling av ärenden

Om den försäkrade inte är nöjd med handläggningen av ärendet ska den försäkrade i första hand kontakta handläggaren hos oss.

Är försäkringstagaren fortfarande inte nöjd med lämnat beslut finns även möjlighet att få eventuell tvist prövad av 

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23

Stockholm, telefon 08-555 017 00.

Loading...